Forskning

Undervisningen i dansk som andetsprog er forskningsbaseret, dvs. at underviserne beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, og at de gennem deres egen forskning er med til at skabe ny viden.

Studiet af hvordan dansk bruges sammen med andre sprog, og hvordan dansk varierer i sådanne sammenhænge, er et af hovedemnerne i forskningen på Center for Dansk som Andet- og Fremmedsprog. Forskerne fokuserer på, hvordan dansk bruges af danskere, der har andre modersmål end dansk. Ud over at interessere sig for, hvordan dansk bruges af ikke-modersmålstalende, studerer de, hvordan dansk tilegnes af danskere med andre modersmål, fx de sproglige mindretalselever i folkeskolerne og kursisterne på voksenundervisningens sprogskoler. Dertil kommer tilegnelsen af dansk hos mennesker i udlandet, der læser dansk på universiteter eller på andre måder lærer dansk.

Centret danner rammen om forskningsprogrammet Dansk som andetsprog - socialisering, udvikling, tilegnelse

Centrets forskning har en fælles grundposition. Mennesket betragtes som en social og sprogende art, der bruger sprog til at forholde sig til og ændre verden med. Metodisk er afdelingens forskning båret af et sociolingvistisk syn på sprogbrug som data. Især har forskningen fokus på variation og forskelle i sprogbrug samt på betydningen af variation og forskelle såvel for det enkelte menneske som for mindre grupper og hele samfund af mennesker. Centrets sociolingvistiske grundposition danner basis for flere metodisk og erkendelsesmæssigt forskellige undersøgelser. Nogle er mere teoretisk orienterede, andre anvendelsesorienterede, men alle har de væsentlig og direkte samfundsmæssig relevans. Forskningsprogrammet er karakteristisk ved at data hentes fra en bestemt gruppe mennesker og analyseres med stor åbenhed over for metoder og teorier. Programmet er også særligt fordi Dansk som Andet- og Fremmedsprog på Københavns Universitet er det eneste sted i landet, hvor så mange forskere med interesse for området er samlet, og udgør dermed en forskningsenhed, der er den eneste af sin art i verden.

Centrets forskning er i disse år samlet om to satsningsområder. Det er for det første Udtaletilegnelse og udtaleundervisning. For det andet er det Sprogbrug og gensidig socialisering hos sproglige mindretalsbørn og -unge i Danmark.

Læs mere om forskningen og projekter på områderne på http://andetsprogsforskning.ku.dk